Regulamin zapisów

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi w celach:
– informowania mnie o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Teatrze Wielkim w Łodzi,
– informowania mnie o wydarzeniach i wpisach związanych z Cyfrowym Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi,
– informowania mnie o zajęciach edukacyjnych odbywających się w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: cyfrowemuzeum@teatr-wielki.lodz.pl

Regulamin Newslettera
z dnia 10 stycznia 2019 r.

 1. Regulamin Newslettera (dalej: „Regulamin”) jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 2017 r. poz.1219 ze zm.) przez Teatr Wielki w Łodzi, z siedzibą w Łodzi (90-249) przy placu Dąbrowskiego, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury 1/99 NIP 724-000-17-93.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newslettera przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej cyfrowemuzeum.operalodz.com („Portal”).
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.
 5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu, klikając okienko przy pierwszym podaniu adresu e-mail do Newslettera,
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Rodzaj Usługi – Newsletter

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji kulturalnej w szczególności dotyczącej oferty artystycznej Teatru Wielkiego w Łodzi i Cyfrowego Muzeum oraz świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”)

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newslettera

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
 2. W celu aktywacji usługi Newslettera należy:
  1. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i w pełni akceptuję jego zapisy.”
  2. Wpisać swój adres e-mail w polu pod napisem „Czy chcesz być z nami na bieżąco?”
  3. aktywować przycisk „Zapisz się”
  4. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
  5. potwierdzić otrzymaną wiadomość mailową, klikając w niej odpowiedni napis.
 3. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera z Cyfrowego Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi.
 4. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newslettera.
 5. W celu dezaktywacji Usługi Newslettera należy:
  1. kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera lub
  2. przesłać do biura obsługi klienta na adres e-mail cyfrowemuzeum@teatr-wielki.lodz.pl oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newslettera .
 6. Usługodawca potwierdza dezaktywacji Usługi poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą dezaktywację Usługi Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
 7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

 Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać drogą elektroniczną na adres:

cyfrowemuzeum@teatr-wielki.lodz.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Teatr Wielki w Łodzi (dalej zwanym Usługodawcą).
 2. Dane umożliwiające kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@teatr-wielki.lodz,pl, tel. (42) 630 13 51.
 3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana dobrowolnie i będą przetwarzane w celach związanych z:

– informowaniem Pani/Pana o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Teatrze Wielkim w Łodzi,
– informowaniem Pani/Pana o wydarzeniach i wpisach związanych z Cyfrowym Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi,
– informowaniem Pani/Pana o zajęciach edukacyjnych odbywających się w Teatrze Wielkim w Łodzi.

 1. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na podstawie prawnej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, jaką może być Pani/Pana dobrowolna zgoda lub konieczność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy.
 2. Dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane:
  1. podmiotom uczestniczącym bezpośrednio w wykonywaniu działalności statutowej usługodawcy, w tym pracownikom i współpracownikom, a także podmiotom, którym Usługodawca zlecił obsługę niektórych czynności (np. w zakresie usług prawnych, IT, pocztowych),
  2. instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa (np. sądom, policji),
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas pełnej realizacji wszystkich zobowiązań do czasu wycofania zgody.
 5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (art. 21 RODO) – po spełnieniu przesłanek wynikających z ww. przepisów.
 6. W tym celu wystarczające będzie wysłanie wiadomości e-mail ze swoim żądaniem pod adres: e-mail: cyfrowemuzeum@teatr-wielki.lodz.pl
 7. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczeniu Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a (zgoda Użytkownika) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
 8. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Usługodawcy w części zarządzanej przez Użytkownika.
 10. Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Usługodawcy lub ich udostępnienie wynika z punktu 22 niniejszego Regulaminu.
 11. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych  osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
 13. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 14. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 15. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Usługodawcy dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez Teatr.
 16. Usługodawcę regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.

Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w oferowanej Usłudze. Każdy Użytkownik powinien regularnie sprawdzać warunki Regulaminu.
 2. Zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia. Pozostałe zmiany w Regulaminie wejdą w życie nie wcześniej niż w ciągu czternastu dni od ich ogłoszenia.
 3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmodyfikowane Usługi powinien zaprzestać korzystania z tej Usługi, zgodnie z postanowieniami powyżej.
 4. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między starymi a nowymi postanowieniami Regulaminu, nowe postanowienia będą miały pierwszeństwo.

Postanowienia Końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Portalu, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.
 3. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres cyfrowemuzeum@teatr-wielki.lodz.pl
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.